REGULAMIN

IV Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Broni Palnej Pro ARMA 2019 odbywającego się na Targach  Lublin  w dniach 7-8 grudnia 201

I.Głównym organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie na Rzecz Posiadania Broni Pro ARMA przy udziale i współpracy z  Targami Lublin oraz partnerów Zlotu

II.Zlot ma charakter zamkniętego spotkania klubowego dla zarejestrowanych uczestników i zaproszonych gości

III.  W zlocie można uczestniczyć na dwa sposoby:jako wystawca oraz zwiedzający.

Zasady uczestnictwa jako wystawca:

 1. Zaprezentowanie minimum 15 jednostek broni palnej  lub wystawienie stoiska  związanego z bronią  lub sportami strzeleckimi .
 2. Wystawcy  mogą przyjechać z osobami towarzyszącymi po wskazaniu ich nazwisk przy rejestracji (maksymalnie 5 osób).
 3. Wystawcami mogą być: 
 • prywatni posiadacze broni,
 • stowarzyszenia skupiające kolekcjonerów broni
 • kluby strzeleckie
 • osoby handlujące po giełdach UŻYWANYMI akcesoriami i sprzętem strzeleckim 
 • SKLEPY z bronią UŻYWANA i komisową 

4. wstęp na WYSTAWĘ  dla wystawców i osób im towarzyszących oraz stanowiska w celu ekspozycji broni są udostępniane przez organizatora bezpłatnie.

Warunkiem wstępu  w sobotę 7 grudnia na ZAMKNIĘTĄ Wystawę Kolekcjonerów Broni  jako zwiedzający jest spełnienie dwóch poniższych kryteriów łącznie:

1. Wpłaty składki 30 zł tytułem członka wspierającego stowarzyszenia Pro ARMA

2. Okazanie na wejściu (do wyboru) : 

 • legitymacji posiadacza broni (prywatni posiadacze broni),
 • dopuszczenia do posiadania broni lub legitymacji służbowej lub książeczki wojskowej (służby mundurowe i ochrony),
 • Europejskiej  Karty Broni (dla posiadaczy bezpozwoleniowej broni czarnoprochowej czyli w praktyce wszyscy zainteresowani bronią  którzy ukończyli 18 lat).

 

 Osoby biorące udział w WYSTAWIE 7 grudnia z założenia powinny mieć obycie i doświadczenie w obcowaniu z bronią. 

Zwiedzający Wystawę powinni posiadać ze sobą białe materiałowe rękawiczki na rękach 

WSTĘP i UCZESTNICTWO 8 grudnia:

1.WSZYSCY którzy posiadają na ten dzień bilet wstępu na Targi Pasje strzelectwo łowiectwo survival. 

2. POSIADACZE IDENTYFIKATORÓW  Pro ARMA 2019 (zarejestrowani przez stronę zmbp.p).

 

IV Uczestnikiem zlotu może być  osoba pełnoletnia spełniające w/w kryteria.

Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie zlotu wyłącznie pod opieką swoich przedstawicieli ustawowych lub osób posiadających pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych na udział niepełnoletniego w zlocie. Zgoda winna zawierać podpisy wszystkich przedstawicieli ustawowych, ich adresy oraz numery telefonów.

V. Wstęp na teren zlotu uzależniony jest od zarejestrowania się jako uczestnik zlotu i spełnieniu wymagań formalnych

VI. Zlot nie ma charakteru imprezy masowej.

VII.Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników zlotu.

VIII. W przypadku wystąpienia okoliczności o której mowa wyżej, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób przybyłych na zlot, które nie zostały dopuszczone do udziału w imprezie.

IX.Postanowienia pkt. VII i VIII stosuje się odpowiednio w razie konieczności ograniczenia liczby uczestników zlotu ze względów logistycznych, a także konieczności zapewnieni pozostałym uczestnikom zlotu bezpieczeństwa

X. Każdy uczestnik zlotu ponosi bezpośrednio pełną odpowiedzialność za skutki swoich działań, w tym w szczególności odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną innym uczestnikom zlotu jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i organizatora

 

XI. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania z terenu zlotu uczestników, którzy:

– nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu,

– stwarzają swoim postępowaniem niebezpieczeństwo powstania po stronie innych uczestników zlotu jakichkolwiek szkód.

XII.

Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiający Zlot